THC คืออะไร ?

THC คืออะไร

ด้วยทางกายภาพของกัญชา หรือในทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Cannabis นั้นมีสาระสำคัญที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายและจิตใจ คือ Tetrahydrocannabinol หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ คือ THC ที่ทำให้ผู้ใช้รับรู้ถึงความมึนเมา และมีผลกระทบต่อระบบประสาท นั้นเอง อย่างไรก็ตาม THC นั้นยังเป็นสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ใช้กัญชา ที่ยังส่งผลให้เกิดอาการมึน เมา อารมณ์ขั้นสุด อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ขัน เฮฮา หรือความรู้สึกสบาย คล้ายกับการพักผ่อนในชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ THC มีความแตกต่างไปตามปริมาณที่ใช้ และสภาวะทางจิตใจของผู้ใช้

มากไปกว่านั้น ผลกระทบทางจิตใจและการรับรู้ความมันเมา ซึ่งหลากหลายผลการศึกษา และการวิจัยที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีความเชื่อโยงกับการใช้เพื่อทางทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้ THC ยังมีศักยภาพในการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นั้น ยังช่วยยับยั้งในการปวด ที่มาจากโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หรือมีภาวะทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดร้าว อีกด้วย

ผลกระทบต่อระบบประสาทของ THC หรือ Tetrahydrocannabinol สามารถอธิบาย ดังนี้

ผลกระทบทางจิตใจ: ทำให้ผู้ใช้รับรู้ความมันเมา และมีผลกระทบต่อสายประสาทในร่างกาย และอาจรู้สึกผิดธรรมชาติ มีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ หรือรู้สึกผ่อนคลายก็เป็นได้ อีกทั้ง ผลกระทบเหล่านี้อาจมีความแตกต่างไปตามปริมาณ ที่บริโภคและสภาวะจิตใจของผู้ใช้

ผลกระทบที่ใช้ในทางการแพทย์: ศักยภาพในการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับการปวด เช่น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือมีภาวะทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดร้าว อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการน้ำหนักลงในผู้ป่วยที่เป็น HIV/AIDS และรวมไปถึงโรคที่ทำให้เสื่อมสภาพสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ผลกระทบข้างเคียง: การใช้สารกลุ่ม THC นั้นอาจส่งผลกระทบข้างเคียง ได้แก่ อาการแพ้และระคายเคือง อาการทางจิตใจที่ไม่พึงประสงค์ อาจกล่าวถึง ความเครียดหรืออารมณ์ที่ผิดปกติ อาจเกิดขึ้นหากการใช้มีปริมาณมากหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม การใช้ THC จำเป็นต้องอยู่ในของเขตของการใช้งาน รวมไปถึงคำแนะนำทางการแพทย์ ข้อกำหนดทางกฎหมายและ และอีกทั้งยังต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารนี้ก่อนตัดสินใจในการบริโภค ทั้งนี้ ทางทีมงาน Thai Grower Club มีความยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ และนำเสนอรายการในการใช้งานอีกด้วย