THC คืออะไร ?

THC คืออะไร ด้วยทางกายภาพของกัญชา หรือในทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Cannabis นั้นมีสาระสำคัญที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายและจิตใจ คือ Tetrahydrocannabinol หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ คือ THC ที่ทำให้ผู้ใช้รับรู้ถึงความมึนเมา และมีผลกระทบต่อระบบประสาท นั้นเอง อย่างไรก็ตาม THC นั้นยังเป็นสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ใช้กัญชา ที่ยังส่งผลให้เกิดอาการมึน เมา อารมณ์ขั้นสุด อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ขัน เฮฮา หรือความรู้สึกสบาย คล้ายกับการพักผ่อนในชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ THC มีความแตกต่างไปตามปริมาณที่ใช้ และสภาวะทางจิตใจของผู้ใช้ มากไปกว่านั้น ผลกระทบทางจิตใจและการรับรู้ความมันเมา ซึ่งหลากหลายผลการศึกษา และการวิจัยที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีความเชื่อโยงกับการใช้เพื่อทางทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้ THC ยังมีศักยภาพในการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นั้น ยังช่วยยับยั้งในการปวด ที่มาจากโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หรือมีภาวะทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดร้าว อีกด้วย ผลกระทบต่อระบบประสาทของ THC หรือ Tetrahydrocannabinol สามารถอธิบาย ดังนี้ ผลกระทบทางจิตใจ: ทำให้ผู้ใช้รับรู้ความมันเมา และมีผลกระทบต่อสายประสาทในร่างกาย และอาจรู้สึกผิดธรรมชาติ...
22 August 2023 Comments Off on THC คืออะไร ? READ MORE +